1. ගිණුමක් සාදාගන්න.

දැන්වීමක් පළ කිරීම සඳහා ඔබ පළමුව මෙහි ගිණුමක් සාදා ගත යුතුය. මෙමගින් ඔබට දැන්වීම පළ කිරීමට, අනෙකුත් සමාජිකයන් සමඟ සබඳතා පැවැත්වීමට අවකාශ සැලසේ.

1. ගිණුමක් සාදාගන්න.

දැන්වීමක් පළ කිරීම සඳහා ඔබ පළමුව මෙහි ගිණුමක් සාදා ගත යුතුය. මෙමගින් ඔබට දැන්වීම පළ කිරීමට, අනෙකුත් සමාජිකයන් සමඟ සබඳතා පැවැත්වීමට අවකාශ සැලසේ.

2. දැන්වීමක් පළ කරන්න.

ගිණුමක් සාදා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔබට ඔබගේ සේවා හෝ භාණ්ඩ පිළිබඳව මෙහි දැන්වීම් පළ කිරීම කළ හැක. මෙමගින් අපගේ වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරන පිරිස හට ඔබගේ දැන්වීම ප්‍රදර්ශනය වේ.