දැන්වීම් වර්ග

RV.LK හි ඔබට ආකාර දෙකකට දැන්වීමක් පළකිරීමෙහි අවස්ථාව පවතී. දැන්වීමක් පළ කර පසු ඔබට එහි වර්ගය වෙනස් කිරීම කළ නොහැක. දැනට ඔබට පහත ආකාර දෙකට දැන්වීම් පළ කිරීම කළ හැක.

  1. විකිණීම්
  2. කුලියට දීම

ස්ථානය සඳහන් කිරීම සඳහා ඩ්‍රොප් ඩවුන් සහ ගූගල් මැප් යන ආකාර 2ක් පවතින්නේ ඇයි?

ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක තුළින් ඔබට ස්ථානයක් පැහැදිලි ලෙසම පෙන්විය නොහැක. මේ තුළින් ඔබට දැන්වීම පළ කරන ස්ථානයෙහි කලාපය පෙන්විය හැක. නමුත් ගූගල් මැප් හි පින් එක හරිම ස්ථානයෙහි ස්ථානගත කිරීම මගින් නිවැරදිම ස්ථානය පෙන්වීම කළ හැක.

භාණ්ඩ විකුණන්නාව සම්බන්ධ කරගන්නේ කෙසේද?

භාණ්ඩ විකුණන්නාගේ දුරකතන අංකය ලබාගැනීම සඳහා මුලින්ම ඔහුගේ ගිණුම වෙත යන්න. නැතහොත් ඔහුගේ දැන්වීමක් බලන්න. මේ ස්ථාන දෙකෙහිම ඔහුගේ දුරකථන අංකය වෙනම සඳහන් කර ඇත.

ඔබට ඔහු හා චැට් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මුලින්ම RV.LK හි ගිණුමක් සාදාගන්න. ඉන්පසු අදාල විකුණන්නාගේ දැන්වීම් පි‍ටුවක් වෙත යන්න. එහි ඔබට "පණිවිඩයක් යොමුකරන්න" ලෙස බොත්තමක් දිස්වේ. බොත්තම ඔබා ඔහුට පණිවිඩයක් යොමුකරන්න

සමාලෝචන පද්ධතිය වැඩ කරන්නේ කෙසේද?

සමාලෝචනය ආකර දෙකකට සිදුවේ. (ගැනුම්කාර සහ විකුණුම්කාර ලෙස) මුලින්ම RV.LK හි ගිණුමක් සාදාගන්න. ඉන්පසු අදාල විකුණන්නාගේ දැන්වීම් පි‍ටුවක් වෙත යන්න. එහි ඔබට "පණිවිඩයක් යොමුකරන්න" ලෙස බොත්තමක් දිස්වේ. බොත්තම ඔබා ඔහුට පණිවිඩයක් යොමුකරන්න. මින්පසු අදාළ විකුණන්නා ඔබට ප්‍රති පණිවිඩයක් යොමුකරන්නේ නම් ඔබට එම අදාල විකුණන්නාව සමාලෝචනයට අවකාශ උදාවේ. මෙවිට එම විකුණන්නා හටද ඔබව (ගැණුම්කාර පාර්ශවය) සමාලෝචනයට අවකාශ සැලසේ.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු ඔබගේ ගිණුම පරීක්ශා කිරීමේදී මෙම සමාලෝචන එහිදී ප්‍රදර්ශනය වේ. එහිදී එම පුද්ගලයාට එම සමාලෝචන පෙරහන් කර බැලීමටද අවකාශ සලස්වා ඇත.

ඔබ සමාලෝචනයක් කළ පසු නැවත එය වෙනස් කිරීම කළ නොහැක. එලෙසම ඔබ යොමුකරන සමාලෝචන සඳහා විකුණුම් කාර පාර්ශවයට ප්‍රති උත්තර ඉදිරිපත් කළ හැක.

දැන්වීමක් රිපොර්ට් (Report) කරන්නේ කෙසේද?

යම්කිසි දැන්වීමක් මෙම පද්ධතිය සඳහා නොගැළපේ යැයි ඔබ සිතන්නේ නම් ඔබට එම දැන්වීම රිපොර්ට් (Report) කිරීම කළ හැක. මේ සඳහා අදාළ දැන්වීමෙහි පවතින රිපොර්ට් (Report) බොත්තම ඔබන්න. රිපොර්ට් (Report) කිරීමේදී මේ සඳහා හේතුවක් ඉදිරිපත් කරන්න. RV.LK කාර්ය මණ්ඩලය අදාල රිපොර්ට් (Report) එක සලකා බලා එය ඉවත් කිරීම හෝ තවදුරටත් බලපැවැත්වීම සිදුකෙරේ.

si_LKසිංහල
X